Director

Zhou Wang, PhD, PEng, FIEEE, FRSC, FCAE
Canada Research Chair, Professor
Dept. of Electrical & Computer Engineering
University of Waterloo
Office: E5-5113
Phone: (519)888-4567 ext. 35301
Fax: (519)746-3077
Email: zhou.wang@uwaterloo.ca


Current Members

Zhongling Wang
Ph.D. Student
Jinghan Zhou
Ph.D. Student
Xiaoyu Xu
Ph.D. Student
Sheyang Tang
Ph.D. Student
Mahdi Naseri
Ph.D. Student
Armin Shefiee Sarvestani
Ph.D. Student
Wenbo (Paul) Yang
Ph.D. Student
Mahzar Eisapour
Ph.D. Student
Jiayan Qiu
Postdoc Fellow


Alumni


Wei Zhou Postdoc Fellow 2020-2023
Zhuoran Li Ph.D. 2023
Shahrukh Athar Postdoc Fellow 2020-2022
Jiebin Yan Visiting Ph.D. Student 2021-2022
Zhengfang Duanmu Ph.D. 2021
Xinyu Guo MASc. 2021
Shahrukh Athar Ph.D. 2020
Wentao Liu Postdoc Fellow 2019-2020
Wei Zhou Visiting Ph.D. Student 2019-2020
Delu Zeng Visiting Scholar 2019-2020
Thilan Costa Ph.D. Student 2017-2019
Wentao Liu Ph.D. 2019
Rasoul Mohammadi Nasiri Ph.D. 2019
Qi Liu Visiting Ph.D. Student 2018-2019
Yu Wang Visiting Ph.D. Student 2018-2019
Jia Yan Visiting Scholar 2018-2019
Honglei Su Visiting Scholar 2018-2019
Diqi Chen Visiting Ph.D. Student 2018
Abdul Rehman Postdoc Fellow 2014-2017
Hojatollah Yeganeh Postdoc Fellow 2016-2017
Kai Zeng Postdoc Fellow 2013-2017
Zhengfang Duanmu M.A.Sc. 2017
Kede Ma Ph.D. 2017
Kaiwen Ye Research Associate 2015-2017
Xiongkuo Min Visiting Ph.D. Student 2016-2017
Jiheng Wang Postdoc Fellow 2016
Chris Redekop M.A.Sc. Student 2012-2016
Jiheng Wang Ph.D. 2016
Shiqi Wang Postdoc Fellow 2014-2016
Hojatollah Yeganeh Postdoc Fellow 2014-2015
Qingbo Wu Visiting Ph.D. Student 2014-2015
Mohammad Aqeel Research Associate 2014-2016
Ilona Kowalik-Urbaniak Ph.D. 2015
Wei Zhang Visiting Ph.D. Student 2014
Ke Gu Visiting Ph.D. Student 2014
Zhengfang Duanmu USRA Student 2014
Hojatollah Yeganeh Ph.D. 2014
Kede Ma M.A.Sc. 2014
Nima Nikvand Ph.D. 2014
Tiesong Zhao Postdoc Fellow 2012-2013
Abdul Rehman Ph.D. 2013
Kai Zeng Ph.D. 2013
Yuming Fang Postdoc Fellow 2013
Rania Hassen Postdoc Fellow 2013
Ehsan Nadernejad Visiting Ph.D. Student 2013
Rania Hassen Ph.D. 2013
Dominique Brunet Postdoc Fellow 2012
Yuming Fang Visiting Ph.D. 2012
Dominique Brunet Ph.D. 2012
Mohammad Rostami M.A.Sc. 2012
Yang Gao M.A.Sc. 2012
Shiqi Wang Visiting Ph.D. Student 2010-2011
Jiheng Wang M.Math 2010
Qiang Li Ph.D. 2009
Ibrahim M. Al-Solami M.A.Sc. 2009
Gijesh Varghese M.Sc. 2007
Basavaraj Hiremath M.Sc. 2007
Xinli Shang M.Sc. 2006